Vintage 1974

​$1700.00

Large Pipe

Bowl: 1.0"D x 1.75"W

Pipe:  2.50"D x 2.20"W  x  4.25"L  x    with stem:  7.0"